Понеділок, 19.08.2019, 16:02 Вітаю Вас Гість

БЕЗПЕКА РОБІТ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

Головна | Реєстрація | Вхід | RSS

Корисні файли

Головна » Файли » Корисні файли

Положення про розробку інструкцій з охорони праці НПАОП 0.00-4.15-98
[ · Викачати видалено (Формат: DOC) ] 23.06.2013, 18:35

Положення про розробку інструкцій з охорони праці
НПАОП 0.00-4.15-98
Затверджено Наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 року № 9, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 квітня 1998 р. за № 226/2666

ПОЛОЖЕННЯ

про розробку інструкцій з охорони праці
(ДНАОП 0.00-4.15-98) (витяг)
Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 № 9
1.Загальні положення
Положення встановлює вимоги до змісту, побудови і виклад у інструкцій з охорони праці (далі – інструкції), визначає порядок опрацювання та введення в дію нових, перегляду та скасуванню чинних інструкцій.
1.5. Інструкції, що діють на підприємстві, належать до нормативних актів про охорону праці, чинних у межах конкретного підприємства. Такі інструкції розробляються на основі чинних державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, примірних інструкцій та технологічної документації підприємства з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній документації підприємств – виготовлювачів обладнання, що використовується на даному підприємстві. Вони затверджуються роботодавцем і є обов’язковими для дотримання працівниками відповідних професій або при виконанні відповідних робіт на цьому підприємстві.
1.9. Постійний контроль за додержанням працівниками вимог інструкцій покладається на роботодавця.
2. Зміст і будова інструкцій
2.4. Інструкції повинні містити такі розділи:
 загальні положення;
 вимоги безпеки перед початком роботи;
 вимоги безпеки під час виконання роботи;
 вимоги безпеки після закінчення роботи;
 вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.
2.5. Розділ "Загальні положення” повинен містити:
відомості про сферу застосування інструкції;
загальні відомості про об’єкт розробки: визначення місця працівника даної професії (виду робіт) в залежності від тривалості його перебування на ньому протягом робочої зміни (постійне чи непостійне); коротка характеристика технологічного процесу та обладнання, що застосовується на цьому робочому місці, виробничій дільниці, в цеху;
умови і порядок допуску працівників до самостійної робо ти за професією або до виконання відповідного виду робіт (вимоги щодо віку, стажу роботи, статі, стану здоров’я, проходження медоглядів, професійної освіти та спеціального навчання з питань охорони праці, інструктажів, перевірки знань тощо);
вимоги правил внутрішнього розпорядку, що стосується питань охорони праці для даного виду робіт або професії, а також відомості про специфічні особливості організації праці і технологічних процесів та про коло трудових обов’язків працівників даної професії (що виконують даний вид робіт);
характеристику основних небезпечних та шкідливих виробничих факторів для даної професії (виду робіт), особливості їх впливу на працівника;
перелік видів спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, що належить до видачі працівникам даної професії (виду робіт) згідно з чинними нормами, із зазначенням стандартів або технічних умов на них;
вимоги санітарних норм і правил особистої гігієни, яких повинен дотримуватись працівник під час виконання роботи.
2.6. Розділ "Вимоги безпеки перед початком роботи” повинен містити:
порядок приймання зміни у випадку безперервної роботи, в тому числі при порушенні режиму роботи виробничого обладнання або технологічного процесу;
порядок підготовки робочого місця, засобів індивідуального захисту;
порядок перевірки справності обладнання, інструменту, захисних пристроїв небезпечних зон машин і механізмів, пускових,
запобіжних, гальмових і очисних пристроїв, систем блокування та сигналізації, вентиляції та освітлення, знаків безпеки, первинних засобів пожежогасіння, виявлення видимих пошкоджень захисного заземлення (занулення) тощо;
порядок перевірки наявності та стану вихідних матеріалів (сировини, заготовок, напвфабрикатів);
порядок повідомлення роботодавця про виявлені несправності обладнання, пристроїв, пристосувань, інструменту, засобів захисту тощо.
2.7. Розділ "Вимоги безпеки під час роботи " повинен містити :
відомості щодо безпечної організації праці, про прийоми та методи безпечного виконання робіт, правила використання технологічного обладнання, пристроїв та інструментів, а також застереження про можливі небезпечні, неправильні методи та прийоми праці, які заборонено застосовувати;
правила безпечного поводження з вихідними матеріалами (сировиною, заготовками, напівфабрикатами), з готовою продукцією, допоміжними матеріалами та відходами виробництва, що являють небезпеку для працівника;
правила безпечної експлуатації внутрішньо -цехових транспортних і вантажопідіймальних засобів і механізмів, тари; вимоги безпеки при вантажно-розвантажувальних роботах та транспортуванні вантажу;
вказівки щодо порядку утримання робочого місця в безпечному стані;
можливі види небезпечних відхилень від нормального режиму роботи обладнання та технологічного регламенту і способи їх усунення;
вимоги щодо використання засобів індивідуального та колективного захисту від шкідливих і небезпечних виробничих факторів;
умови, за яких робота повинна бути припинена (технічні, метеорологічні, санітарно-гігієнічні);
вимоги щодо забезпечення пожежо- та вибухобезпеки;
порядок повідомлення роботодавця про нещасні випадки чи раптові захворювання, факти порушення технологічного процесу, виявлені несправності обладнання, устаткування, пристроїв, інструменту, засобів захисту та про інші шкідливі виробничі фактори, що загрожують життю і здоров’ю працівників.
2.8. Розділ "Вимоги безпеки після закінчення роботи” повинен містити:
порядок безпечного вимикання, зупинення, розбирання, очищення і змащення обладнання, пристроїв, машин, механізмів та апаратури, а при безперервному процесі – порядок передачі їх черговій зміні;
порядок здавання робочого місця;
порядок прибирання відходів виробництва;
вимоги санітарних норм і правил особистої гігієни, яких повинен дотримуватись працівник після закінчення роботи;
порядок повідомлення роботодавця про недоліки, що виявились у процесі роботи.
2.9. Розділ "Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях” повинен містити:
відомості про ознаки можливих аварійних ситуацій, характерні причини аварій (вибухів, пожеж тощо);
відомості про засоби та дії, спрямовані на запобігання можливим аваріям;
порядок дій, особисті обов’язки та правила поведінки працівників при виникненні аварії згідно з планом її ліквідації, в тому числі у випадку її виникнення під час передачі-приймання зміни при безперервній роботі;
порядок повідомлення роботодавця про аварії та ситуації, що можуть до них привести;
відомості про порядок застосування проти аварійного захисту та сигналізації;
порядок дій щодо подання першої медичної допомоги потерпілим під час аварії.
4.3. Розробка, затвердження та введення в дію інструкцій на підприємстві.
4.3.2. Інструкції, що діють на підприємстві, розробляються відповідно до переліку інструкцій, який складається службою
охорони праці підприємства за участю керівників підрозділів, служб головних спеціалістів ..., служби організації праці та заробітної плати.
... Цей перелік, а також зміни чи доповнення до нього в разі зміни назви професії, впровадження нових видів робіт чи професій затверджується роботодавцем і розсилається в усі структурні підрозділи (служби) підприємства.
4.3.3. Загальне керівництво розробкою (переглядом) інструкцій на підприємстві покладається на роботодавця.
Роботодавець несе відповідальність за організацію своєчасної розробки (перегляду) та забезпечення всіх працівників необхідними інструкціями.
4.3.4. Розробка (перегляд) необхідних інструкцій, що діють на підприємстві, здійснюється безпосередніми керівниками робіт (начальник виробництва, цеху, дільниці, відділу, лабораторії та інших відповідних їм підрозділів підприємства), які несуть відповідальність за своєчасне виконання цієї роботи.
4.3.9. Титульний аркуш, перша та остання сторінки інструкції, що діє на підприємстві, оформлюються згідно з додатками.
5. Реєстрація, облік і видання інструкцій на підприємстві
5.1. Інструкції, які вводяться в дію на даному підприємстві, реєструється службою охорони праці в журналі реєстрації (додаток 6) в порядку, встановленому роботодавцем.
5.3. Видача інструкцій керівникам структурних підрозділів (служб) підприємства проводиться службою охорони праці з реєстрацією в журналі обліку видачі інструкцій (додаток 7).
5.5. У кожного керівника структурного підрозділу (служби) підприємства повинен постійно зберігатись комплект інструкцій, необхідних у даному підрозділі (служб) для працівників усіх професій і видів робіт даного підрозділу (служби), а також перелік цих інструкцій, затверджених роботодавцем.
На підприємствах, де структурні підрозділи відсутні, комплект інструкцій зберігається у роботодавця.
Крім того, повний комплект інструкцій зберігається у певному доступному для працівників місці, визначеному керівником структурного підрозділу (служби) підприємства з урахуванням забезпечення простоти та зручності ознайомлення з ними
працівників.
6. Перегляд, припинення чинності та скасування інструкцій 6.1. Перегляд інструкцій, … що діють на підприємстві, проводиться в терміни, передбачені державними нормативними актами про охорону праці, на підставі яких вони опрацьовані, але не рідше одного разу на 5 років, а для професій або видів робіт з підвищеною небезпекою – не рідше одного разу на 3 роки.

Категорія: Корисні файли | Додав: ohranatruda
Переглядів: 5819 | Завантажень: 389 | Рейтинг: 3.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Форма входу
Категорії розділу
Корисні файли [22]
ПОПУЛЯРНІ ФАЙЛИ


Конституція України


Электрическая безопасность: Учеб. пособие


Электробезопасность в трёхфазных сетях переменного тока


Закон України "Про охорону праці"


Постер "Електробезпека"


Билеты на 4 группу по электробезопасности


Закон України "Про електроенергетику"


Релейная защита в распределительных электрических сетях. Пособие для практических расчетов


КОРОТКА ПАМ'ЯТКА НАСЕЛЕННЮ ПО ЕЛЕКТРОБЕЗПЕЦІ


Библиотека электромонтера

Пошук
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0